ANBI-gegevens Hervormde Diaconie Kralingen

 

 

A. Algemene gegevens 1 juli 2022

 

Naam ANBI:  Diaconie van de Hervormde gemeente Kralingen te Rotterdam

RSIN/Fiscaal nummer:  006738242

 

Website: www.hervormdkralingen.com

E-mail:  cvdhgk@gmail.com

 

Postadres:

Postbus 8062

3009 AB  Rotterdam

 

 

Giften op bankrekeningnummer: NL78 RABO 0373 7380 99 t.n.v. CvD Hervormde Gemeente Kralingen.

 

De Hervormde Gemeente Kralingen te Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De informatie over deze geloofsgemeenschap en de ANBI-status zijn opgenomen op een afzonderlijke pagina.

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

 

B. Samenstelling bestuur

 

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eind­verant­woor­delijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaar­rekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aan­ge­legen­heden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

 

 

C.  Doelstelling/visie

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

 

D.  Beleidsplan

 

Voor het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Kralingen verwijzen we u naar deze link. En het beleidsplan van wijkgemeente Hervormd Kralingen West is hier te vinden.

Binnen de diaconie van de Hervormde Gemeente Kralingen vindt ook samenwerking plaats met Protestants Kralingen. Het beleidsplan van deze gemeente is hier te vinden.

 

 

E. Beloningsbeleid

 

De diaconie van Hervormd Kralingen heeft geen medewerkers in loondienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

F.  Verslag Activiteiten

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voor de verschillende activiteiten van de gemeente verwijzen wij u naar de websites van onze wijkgemeenten: Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen West.

 

 

G. Voorgenomen bestedingen

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Deze staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.