ANBI-gegevens Hervormde Gemeente Kralingen

 

 

A. Algemene gegevens per 1 juli 2022

 

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Kralingen

Vestigingsplaats: Rotterdam

RSIN/Fiscaal nummer:  002533807

Website:  www.hervormdkralingen.com

E-mail:  info@hervormdkralingen.com

 

Bezoekadres (op afspraak):

Oudedijk 2

3062 AE Rotterdam

t: (010) 4112075

 

Postadres:

Postbus 4326

3006 AH Rotterdam

 

Gebruikte bankrekeningnrs zijn:

NL04 RABO 0373 7239 11 CvK Hervormde Gemeente Kralingen inzake kerkbalans

NL26 RABO 0373 7239 03 CvK Hervormde Gemeente Kralingen inzake algemeen

NL90 RABO 0373 7120 81 SOW-gemeente R’dam Kralingen inzake wijkkas

NL82 RABO 0373 7238 65 Wijkkas Hervormde Wijkgemeente Kralingen West

NL60 RABO 0373 7238 73 CvK Hervormde Gemeente Kralingen inzake 'Solidariteitskas'

NL38 RABO 0373 7238 81 CvK Hervormde Gemeente Kralingen inzake 'Quotum Collecten'

NL29 RABO 0373 7239 46 Kerkblad Caleidoscoop Rotterdam

 

De Hervormde Gemeente Kralingen te Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De gemeente bestaat uit een tweetal wijkgemeenten: wijkgemeente Kralingen West en wijk­ge­meen­te Kralingen Oost.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

 

B. Samenstelling bestuur

 

Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. Daarnaast bestaat een algemene kerkenraad. Elke wijkkerkenraad wijst aan de hand van een door de algemene kerkenraad op te stellen rooster een of meer leden aan voor de algemene kerkenraad. In ordinantie 4 artikel 6 tot en met 9 is de verhouding tussen wijkkerkenraden en algemene kerkenraad geregeld.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad tien leden. Deze leden worden aangewezen uit de leden van de wijkkerkenraden. De leden van de wijkkerkenraden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aan­ge­legen­heden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogens­rechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

 

C. Doelstelling/visie

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

 

D. Beleidsplan

 

Via deze link vindt u het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan van Hervormd Kralingen vindt u hier.

 

 

E. Beloningsbeleid

 

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werk­zaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

F. Verslag Activiteiten

 

Op de eerder genoemde websites van de wijken wordt verslag gedaan van de activiteiten van de wijkgemeenten. De algemene kerkenraad heeft de algemene eind­verant­woorde­lijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerk­rent­meesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de algemene kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens van de kerkrentmeesters treft u verderop aan, onder hoofdstuk H aan. De activiteiten en financiële gegevens van de diakenen zijn op een afzonderlijke pagina opgenomen.

 

 

G. Voorgenomen bestedingen

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel aan bij de rekeningen over de voor­gaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van con­ti­nuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Via deze link komt u bij de verkorte staat van baten en lasten met toelichting.